Stresscoaching

Coaching är en metod och ett förhållningssätt där man som coach tillsammans med fokuspersonen (klienten) hittar de områden som fokuspersonen vill jobba med.  Som coach hjälper jag dig att öppna upp för nya insikter, och tillsammans sätter vi upp mål och delmål för att nå den förändring du vill se i din vardag. Som coach finns jag med som stöd under hela processen; från insikter, målplanering och handling till uppföljning av resultat och stöttning under resans gång. Själva coachingsprocessen brukar vara ca fem träffar eller flera, samt överenskommen digital uppföljning mellan träffarna.  Som coach hjälper jag dig att hitta och använda dina resurser och styrkor för att nå dina mål. Mötet mellan coach och fokusperson handlar om respekt och jämlikhet och utgångsläget är att du själv är expert på ditt liv och har de lösningar som behövs för att nå dina mål.

”…coaching handlar inte om att lösa problem även om problem kommer att lösas. Det handlar inte i första hand om att öka prestation eller att nå mål eller att uppnå resultat, även om detta helt säkert kommer att ske i en effektiv coachingrelation. Vi tror att coaching först och främst handlar om upptäckt, medvetenhet och val.”

Whitworth m. fl. 2007

Stresscoaching?

Som coach har man inte nödvändigtvis ett specifikt område som man verkar inom. Jag har dock valt att inrikta mig på arbete med stresshantering med coachning som metod. Då vi genom diskussion och övningar hittar de områden som du vill jobba med kan det både handla om att fördjupa dina insikter i hurudant liv du vill leva och vilken förändring du behöver göra för att nå detta, samt genom min erfarenhet hitta konkreta tips och lösningar för att hantera stressrelaterade problem. Vi är alla individer och det finns ingen universallösning som kan appliceras på alla, dock är stress och den fysiologiska stressreaktionen universal och evolutionsbaserad och inom det området finns det mycket kunskap att hämta för att få förståelse kring hurudana lösningar kan vara effektiva för att minska på stressreaktioner och stressrelaterad ohälsa.